Villkor

Senast uppdaterad: 26 december 2019

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor.

Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För dessa villkor:

  • Affiliate  betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där “kontroll” betyder ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelen eller andra rättigheter att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
  • Företag  (kallas antingen “företaget”, “vi”, “oss” eller “vårt” i detta avtal) hänvisar till Club Salsa.
  • Land hänvisar till: Sverige
  • Service hänvisar till webbplatsen.
  • allmänna villkor (även kallad “villkor”) betyder dessa villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget om användningen av tjänsten.
  • Sociala mediatjänster från tredje part betyder tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga av tjänsten.
  • Webbplats hänvisar till Club Salsa, tillgänglig från https://www.clubsalsa.se/
  • Du  betyder att personen kommer åt eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person för vilken en sådan person får åtkomst till eller använder Tjänsten, i förekommande fall.

E-post: info@clubsalsa.se

Acknowledgement

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then You may not access the Service.

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker till att företaget inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller förlitar sig på sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Termine

Vi kan säga upp eller avbryta din åtkomst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart.

Ansvarsbegränsning

Trots eventuella skador som du kan bli föremål för, ska hela företagets och någon av dess leverantörers ansvar enligt någon bestämmelse i dessa villkor och ditt exklusiva botemedel för alla ovanstående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig genom tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, ska under inga omständigheter företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för särskilda, tillfälliga, indirekta eller följdskador överhuvudtaget (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som härrör från eller på något sätt relaterat till användning av eller oförmåga att använda Tjänsten, programvara från tredje part och / eller tredjeparts hårdvara som används med Service, eller på annat sätt i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har underrättats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med dess väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för tillfälliga eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parters ansvar att begränsas till största möjliga utsträckning enligt lag.

“AS IS” och “AS AVAILABLE” Disclaimer

Tjänsten tillhandahålls till dig “SOM ÄR ÄR” och “SOM TILLGÄNGLIG” och med alla fel och brister utan garanti av något slag. I den maximala utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag avstår företaget, på dess egen räkning och för dess medlemsförbund och dess och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Tjänst, inklusive alla underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå i samband med hantering, prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående, ger företaget ingen garanti eller åtagande, och lämnar ingen representation av något slag att tjänsten uppfyller dina krav, uppnår avsedda resultat, är kompatibel eller arbetar med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungerar utan avbrott, uppfylla prestanda eller tillförlitlighetsstandarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller fel kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det ovanstående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer någon representation eller garanti av något slag, uttryckligt eller underförstådd: (i) beträffande drift eller tillgänglighet av tjänsten, eller information, innehåll och material eller produkter som ingår därpå; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för information eller innehåll som tillhandahålls genom tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på företagets vägnar är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning verkställbara enligt tillämplig lag.

Gällande lag

Landets lagar, utom dess lagaregler, reglerar dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvistlösning

Om du har någon oro eller tvist om tjänsten, accepterar du att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

För användare av Europeiska unionen (EU)

Om du är en konsument från Europeiska unionen kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

USA: s juridiska efterlevnad

Du företräder och garanterar att (i) du inte är belägen i ett land som omfattas av USA: s regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen till ett “terroriststödjande” land, och (ii) Du är inte listad på någon lista över förbjudna eller begränsade parter i USA: s regering.

Delbarhet och undantag

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara oöverförbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft .

Upphävande

Med undantag för vad som anges här, kommer underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts förmåga att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan prestation vid något tillfälle därefter och inte heller avstå från ett brott utgöra ett avstående från efterföljande överträdelser.

Översättningstolkning

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst.

Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ska ha företräde i händelse av tvist.

Ändringar av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss